Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest

22 grudnia 2016
Posted in Ciekawostki
22 grudnia 2016 Esbud

Dzięki wielu pożądanym właściwościom azbest przez długi czas był wykorzystywany w budownictwie. Po latach okazał się jednak bardzo szkodliwym materiałem wywołującym nowotwory. Z tego względu zakazano stosowania azbestu do produkcji materiałów budowlanych, a dzięki specjalnemu programowi do 2032 roku elementy azbestowe mają całkowicie zniknąć z budynków. Pozostaje pytanie – w jaki sposób je usunąć, by było to bezpieczne?


Ocena i zgłoszenie chęci usunięcia

Każde usunięcie elementów budowlanych zawierających azbest powinno być poprzedzone kontrolą ich stanu. Na tej podstawie powstaje “ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, zgodnie z którą ustala się stopień pilności prac – pierwszy wymaga niezwłocznego usunięcia szkodliwych elementów. Następnym etapem jest zgłoszenie planowanych działań wojewodzie lub staroście, co należy do właściciela budynku czy użytkownika wieczystego. Wykonawca powinien z kolei dostarczyć powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego i okręgowemu inspektorowi pracy zgłoszenie, zawierające niezbędne elementy takie jak termin rozpoczęcia i zakończenia prac czy liczbę pracowników, którzy będą mieć kontakt z azbestem.

Usunięcie

Wszystkie prace mające na celu usunięcie elementów budowlanych, w których gęstość azbestu jest mniejsza niż 1000 kg/m³ lub zawierających krokidolit, muszą być pod stałym nadzorem technicznym. Prace powinny być też wykonywane z zachowaniem warunków ochrony pracowników i środowiska, co ustala plan prac. Wykonawca powinien więc:

  • stosować osłony uniemożliwiające przenikanie azbestu do środowiska,
  • zachować zasady dotyczące odgrodzenia terenu prac w taki sposób, by nie zagrażały osobom pieszym i były prowadzone w bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych,
  • umieszczać tablice informujące o prowadzonych pracach, których przykładowa treść powinna brzmieć: “Uwaga! Zagrożenie azbestem”,
  • zachować w budynku wszelkie środki ostrożności zabezpieczające przed pyleniem i azbestem – uszczelnienie zabezpieczeń zawartych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • codzienne usuwać pyły, które powstają podczas prac – należy robić to na mokro, bądź przy użyciu podciśnieniowego odkurzacza,
  • izolować pomieszczenia, w których zmierzy się przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu azbestowego,
  • poddawać swoich pracowników czyszczeniu w komorze dekontaminacyjnej, jeśli usuwany pył przekracza dopuszczalne wartości stężenia, zapoznać swoich pracowników z zasadami BHP i planem prac.

Należy zachować szczególną dbałość o to, by azbest nie przeniknął do środowiska. Takie ryzyko minimalizuje używanie sprzętów do demontażu, które wcześniej zostały nawilżone wodą, próba unikania naruszenia wyrobów, monitoring stężenia pyłu azbestu czy zabezpieczanie zdemontowanych elementów, odpowiednie ich przechowywanie ustalone w ustawie o odpadach i właściwa klasyfikacja zgodna z katalogiem odpadów.

Przy wynajmowaniu firmy utylizującej azbest powinno się zwrócić uwagę na to, czy posiada ona zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych – konieczne w przypadku elementów budowy zawierających tę substancję. Ponadto taki wykonawca po zakończeniu prac powinien wystawić nam kartę przekazania odpadów i kartę ewidencji odpadów.

Szczegółowe przepisy dotyczące bezpiecznego usuwania elementów zawierających azbest nasuwa słuszne przypuszczenia, że ich utylizacja jest równie skomplikowana, co proces usunięcia. Szczegółowe przepisy wymagają na wykonawcach tego rodzaju usług szczególnego postępowania z azbestem, które uniemożliwi jego przenikanie do środowiska. Proces pozbycia się elementów budowlanych zawierających ten surowiec jest na tyle skomplikowany i niebezpieczny, że pod żadnym pozorem nie wolno podejmować się tego samodzielnie. Firmy oferujące takie usługi mają niezbędne doświadczenie i sprzęty, które zapobiegną narażaniu ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego na niekorzystne działanie pyłu azbestowego.

Czytaj też:

Niebezpieczny azbest

Odpady tekstylne; co z nimi zrobić?

Problem dzikich wysypisk w lasach

Przeczytaj inne:
stary-aparat-fotograficzny
Co zrobić ze starym aparatem fotograficznym?

niezdrowe-plastikowe-opakowania
Czy plastikowe opakowania są dla nas bezpieczne?

tajne-dokumenty-utylizacja-niszczenie
Jak tajne informacje przechowują firmy?

Zamknij