Krajowy plan gospodarki odpadami 2022

24 listopada 2016 Esbud

11 sierpnia 2016 r. w Monitorze Polskim została opublikowana uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022. To licząca 138 stron kontynuacja wcześniejszych planów gospodarki odpadami, której celem jest wyznaczenie działań dotyczących zarządzania nimi w latach 2016-2022. Jakie aspekty poruszono w tym dokumencie?


Główne założenia

Głównym zadaniem KPGO 2022 jest określenie polityki i sposobu gospodarowania odpadami, które będą zbieżne z hierarchią sposobów postępowania z zanieczyszczeniami. Ta według Dyrektywy 2008/98/WE powinna wyglądać następująco:

  • ZPO,
  • przygotowanie do ponownego użycia,
  • recykling,
  • inne procesy odzysku.

Założenia KPGO zakładają w pierwszej kolejności realizację działań będących najwyżej w hierarchii, a więc zapobieganie wytwarzaniu odpadów i budowę infrastruktury, która w sposób selektywny będzie je gromadzić, co z kolei przyczyni się do efektywnego recyklingu. Jeśli chodzi o ilościowe przedstawienie założeń KPGO, to do 2020 r. recyklingowi powinno być poddawane 50% odpadów komunalnych, zaś termicznemu przekształcaniu nie więcej niż 30% z nich. Prognozuje się, że do 2025 r. zutylizowanych zostanie 60% odpadów komunalnych.

Sposoby działania

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022 znajdują się również sposoby mające przybliżyć do osiągnięcia określonych wyżej celów. Są nimi np. kampanie informacyjno-edukacyjne pokazujące wagę problemu i nauczające społeczeństwo w jaki sposób może ono przyczynić się do polepszenia stanu środowiska. Ponadto plan zakłada prowadzenie kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska, ponowne użycie produktów i wspieranie budowy sieci napraw.

Oczekiwane efekty

Oczekiwania związane z wprowadzeniem w życie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami zakładają przede wszystkim osiągnięcie wyników liczbowych. Do 2022 r. Polska powinna zwiększyć “udział odpadów selektywnie zebranych u źródła” przez co zauważy się postępy w obszarze poddawania ich recyklingowi. Należy też polepszyć jakość utylizacji – w tym celu trzeba ujednolicić standardy dotyczące recyklingu. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia liczby stacjonarnych PSZOK, zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych, poszerzenia nadzoru gmin nad właściwym postępowaniem z odpadami i walki z miejscami ich nielegalnego składowania.

Krajowy plan gospodarki odpadami daje szansę na poprawienie stanu środowiska naturalnego w Polsce poprzez narzucenie nowych wytycznych wskazujących skuteczne sposoby gospodarowania odpadami oraz dzięki środkom umożliwiającym wdrożenie nowoczesnych rozwiązań. Niemniej ważna jest społeczna świadomość i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami domowymi – zwłaszcza jeśli chodzi o segregację i właściwą utylizację elektroodpadów.

Czytaj też:

Mała guzikowa bateria srebrowa dużym zagrożeniem

Nowe wzory kart przekazania odpadów 2015

Recykling świetlówek i żarówek

Przeczytaj inne:
sprzatanie-swiata
Podaj dalej… Drugie życie odpadów – akcja na Sprzątanie Świata 2016

pomysły na recykling DIY
Kreatywne pomysły na recykling

odpady-z-biura
Gospodarowanie odpadami w miejscu pracy

Zamknij