Rynek odpadów opakowaniowych – raport

29 października 2015
29 października 2015 Esbud

Choć program selektywnej zbiórki odpadów obowiązuje już od kilku lat, nadal wiele osób prywatnych, ale także i przedsiębiorstw, ma problem z właściwym gromadzeniem odpadów. Popełniane błędy w tej sferze rodzą dodatkowe koszty dla gospodarki, a wśród władz polskich gmin – dyskusje. Ten temat porusza też najnowszy raport „Rynek gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce” z dnia 23 września br.

Sam raport ściśle dotyczy kwestii związanych z rynkiem gospodarowania odpadami opakowaniowymi, takimi jak: opakowania z metali, tekstury, papieru, szkła, plastiku czy opakowania wielomateriałowe. Istotną rolę w funkcjonowaniu tej gospodarki odgrywa także sam system współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami, bowiem tylko dzięki sprawnie działającej organizacji możliwe jest uzyskanie stanu równowagi między zadaniami realizowanymi z myślą o ekonomii i ekologii.

Przepisy prawa polskiego ściśle regulują zadania, jakie należą do poszczególnych jednostek i instytucji. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorstwie, które wprowadza na rynek produkty w różnego rodzaju opakowaniach. Do zadań takiej firmy należy przede wszystkim zadbanie o możliwość odzysku dokładnie takiego samego rodzaju opakowań, w jakich dystrybuował swoje produkty. Jeśli zaniecha tego obowiązku będzie musiał ponieść karę finansową w formie opłaty produktowej marszałkowi województwa. Przedsiębiorca może sam prowadzić odzysk, jednak w większości przypadków przeprowadzenie recyklingu zleca firmie zewnętrznej. Z kolei firma recyklingowa przyjmująca zlecenie, po jego wykonaniu ma obowiązek wystawienia odpowiednich dokumentów, które stają się dowodem potwierdzającym odzysk odpadów opakowaniowych.

Następnym interesariuszem w tym systemie jest organizacja odzysku opakowań. Przejmuje ona obowiązek odzysku odpadów od firmy, która wprowadza na rynek opakowania i dodatkowo przygotowuje sprawozdanie z tych czynności do samorządu województwa. To jednak nie koniec zobowiązań – wykonanie niektórych czynności związanych z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi może kierować do posiadacza tych odpadów. Jeśli zaś nie zapewni odzysku, jaki zobowiązała się wykonać, również jest zobowiązana do uiszczenia opłaty produktowej marszałkowi województwa.

Jakie zatem zadania należą do ostatniego interesariusza, jakim jest samorząd województwa? Głównym zadaniem tej instytucji jest przede wszystkim sprawowanie kontroli nad przedsiębiorstwami, które wprowadzają do obrotu opakowania oraz nad organizacjami, które zajmują się ich recyklingiem, gromadząc tym samym zbiór dokumentacji potwierdzających wykonanie poszczególnych czynności. W ramach nadzoru ewidencjonuje wpłaty z tytułu opłaty produktowej, a także ustala wysokość kar pieniężnych w przypadku uznania nierzetelności z którejś ze stron, nad którą sprawuje kontrolę. Zbierane z tego tytułu pieniądze przekazuje następnie Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyżej wymienieni interesariusze tworzą ogólny system gospodarki odpadami, natomiast za system selektywnego zbierania odpadów odpowiadają poszczególne gminy, które to są głównym organizatorem zbiórki odpadów komunalnych. To właśnie do zdań gminy należy wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki na odpady. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych wyposaża się je w pojemniki trwałe, natomiast w przypadku nieruchomości jednorodzinnych – w worki. To właśnie gmina określa rodzaje odpadów odbieranych selektywnie. Jeśli chodzi o ich selekcję, zwykle wygląda to tak, że odpady zbierane są w podziale na trzy główne pojemniki z przeznaczeniem na: papier, szkło, a także tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe.

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych ma na celu stworzenie zorganizowanego systemu zarządzania odpadami, a także zwiększanie wartości docelowych dla recyklingu poprzez przygotowanie odpadów do ponownego wykorzystania. Dzięki jasnym regulacjom, realizacja tych celów jest jak najbardziej możliwa. Aby jednak założone plany się urzeczywistniły należy przestrzegać wytycznych i działać zgodnie w myśl idei o funkcjonowaniu w zrównoważonym systemie.

Cały raport dostępny jest dostępny tutaj.

Czytaj też:

11 maja; Dzień bez Śmiecenia

Czym grozi podrzucanie śmieci w niedozwolonych miejscach?

Problemy mieszkańców miast w zakresie gospodarowania odpadami

Przeczytaj inne:
zasada 5r
Zasada 5R – recykling i zrównoważone gospodarowanie odpadami

utylizacja-tonerow-poznan
Zużyte tonery i ich recykling

rozklad-szklanych-butelek
Jak długo rozkładają się produkty FMCG?

Zamknij