Ustawy obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

21 stycznia 2016 Esbud

Tradycyjnie wejście w nowy rok przyniosło zmiany w dziedzinie gospodarowania odpadami, m.in. w zakresie eksploatowania zużytych sprzętów elektronicznych i elektrycznych, a także recyklingu pojazdów wycofanych z użycia. Przekształcenia objęły także importerów wprowadzających pojazdy na rynek. Poniżej przedstawiamy najważniejsze reformy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Recykling pojazdów

27 maja 2015 roku została podpisana nowelizacja ustawy, która znosi obowiązek uiszczania opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł przez importerów sprowadzających samochody z zagranicy. Za osobę wprowadzającą je na rynek uznaje się przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub importera prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie nabycia i sprzedaży samochodów, z definicji wyłączono natomiast osoby użytkujące auta osobowe na potrzeby własnej firmy. Jednocześnie producenci i osoby wprowadzające na rynek ponad 1000 samochodów będą mieli obowiązek wprowadzenia i kontroli co najmniej 3 punktów, które zajmą się demontażem lub zbiórką pojazdów w różnych miejscowościach na terenie wszystkich województw w kraju. Stacje te nie będą pobierały opłat od właścicieli za wyłączenie z eksploatacji auta osobowego zarejestrowanego w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej. Treść ustawy zakłada także nałożenie opłat i kar, które będą nakładane za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku odpadów. Jej celem jest wyeliminowanie szarej strefy w dziedzinie przetwórstwa nieużywanych pojazdów poprzez skierowanie tej działalności do legalnie funkcjonujących miejsc.

Elektroodpady

Postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wdraża ustawa z 11 września 2015 roku, której postanowienia obowiązują od 1 stycznia br. Skategoryzowane zostały na nowo sprzęty elektroniczne i elektryczne. Podział zmniejszono z dziesięciu do sześciu grup, jednak ma wejść on w życie dopiero z początkiem 2018 roku. Od początku bieżącego roku dystrybutorzy akcesoriów elektronicznych zobowiązani są do pobierania zużytych sprzętów bez opłat. Zwrot możliwy będzie w dniu zakupu nowego lub jego dostawy do domu, pod warunkiem, że będzie on pełnił taką samą funkcję, co nowo nabyte urządzenie. Co istotne, jest to także możliwe w przypadku dokonywania zakupów internetowych. Zwrot bez konieczności zakupu również jest możliwy. Duże sklepy AGD zobowiązane są także do nieodpłatnego przyjęcia zużytych, nieprzekraczających 25 cm sprzętów. Ustawa ma ograniczyć trafianie dużej ilości elektrośmieci do punktów skupu złomu.

1 stycznia weszła także w życie ustawa z dnia 5 października 2015 roku określająca sposób postępowania z olejami odpadowymi. Zgodnie z nią wytyczone zostały szczegółowe przepisy dotyczące przechowywania, transportowania i oznaczania tych substancji do właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania. Ważnym postanowieniem jest § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 roku dotyczące składowania odpadów wysokokalorycznych na składowiskach (DzU z 2015 r., poz. 1277). Zabronione jest składowanie odpadów powyżej 6000kJ/kg. Przepis ma na celu wymuszenie spalania odpadów, z którym możliwe będzie uzyskanie energii elektrycznej.

Raportowanie – nowe formularze

Zmianie uległ także sposób raportowania przez firmy działające w branży gospodarki odpadami. Powstał katalog wzorów raportów i sprawozdań zawierający nowe formularze. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia, jednak raport za obecny rok będzie tworzony według starych zasad, nowe sprawozdania obejmą dopiero rok 2017. Zgodnie z przepisami nowej ustawy sprawozdania składane będą do marszałka województwa i trzeba w nich będzie zawrzeć wagę zmagazynowanych na koniec roku kalendarzowego odpadów.

Czytaj też:

Opłaty za selektywną zbiórkę odpadów; od czego zależy wysokość stawek?

Zniesienie opłaty recyklingowej od 2017 roku

Odpady zielone; gdzie je wyrzucać?

Przeczytaj inne:
Smog – co powinno się o nim wiedzieć?

bezpieczne niszczenie dokumentów papierowych
Czy zlecać niszczenie dokumentów firmie zewnętrznej?

co-zrobic-ze-zuzyta-bateria
Mała guzikowa bateria srebrowa dużym zagrożeniem

Zamknij