Działania proekologiczne są niezwykle istotne dla gospodarki. Obecnie zużywa się zbyt dużo surowców w stosunku do tego, co oferuje Ziemia, dlatego zagrożeniem jest, że ograniczone zasoby w końcu się wyczerpią. Aby uchronić się przed taką sytuacją, istotne jest kształtowanie świadomości społecznej oraz prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju.

Rosnąca wiedza na temat środowiska oraz zasad jego funkcjonowania przyczynia się do zrozumienia jak ważny jest wkład człowieka w jego ochronę. Jednym ze sposobów dbania o środowisko jest recykling. Zasada 5R jest również doskonałym sposobem na wdrożenie zasad recyklingu u siebie w domu. Ideą recyklingu jest odzyskiwanie z odpadów surowców i materiałów oraz poddawanie ich ponownej obróbce. Przepisy prawne oraz akcje społeczne mają na celu zmotywować producentów i konsumentów do właściwego zarządzania odpadami oraz do zmiany nawyków. Korzyści płynące z recyklingu to przede wszystkim redukcja odpadów na wysypiskach i pozbycie się problemu jakimi są dzikie wysypiska śmieci, obniżenie zużycia surowców naturalnych, poprawa jakości środowiska oraz ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie wydatków.

Ważną kwestią jest zrozumienie idei recyklingu i wyrobienie odpowiednich nawyków. Powszechność i efektywność tej metody gospodarowania odpadami przyczyni się do ograniczenia ilości śmieci i odzysku dużej ilości materiałów, zapobiegając nadmiernej eksploatacji środowiska. Proces recyklingu zaczyna się w gospodarstwach domowych, dlatego tak ważne jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wśród społeczeństwa. Istotną rolę w tym procesie odgrywa właściwa segregacja śmieci. Nie jest to skomplikowany proces i polega na wyodrębnieniu z odpadów poszczególnych grup surowców: papieru, szkła, plastiku i innych. W wielu miejscach znajdują się kolorowe, oznakowane kontenery, które pomagają segregować śmieci. Coraz częściej wyznaczane są także miejsca, gdzie można bezpiecznie oddać zużyty sprzęt elektroniczny czy baterie. Ponadto coraz bardziej popularne stają się akcje darmowych zbiórek nieużywanej odzieży czy sprzętów. Te działania pomagają wspólnymi siłami osiągnąć cel jakim jest ochrona środowiska.

Recykling na poziomie producenta również może przynosić liczne korzyści. Ponowne zużycie surowców wtórnych pozwala na znaczną redukcję zużycia energii, wody, powodując obniżkę kosztów produkcji. Wizerunek przedsiębiorcy, który świadomie wpływa na poprawę jakości środowiska może być również elementem budowy przewagi konkurencyjnej.

Wydawać by się mogło, że świadomość dotycząca recyklingu wśród społeczeństwa jest dość wysoka. Mimo to, większość surowców, która mogłaby być ponownie wykorzystana, nadal trafia na składowiska śmieci. Przyczyną może być brak odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego, w tym brak efektywnych punktów segregacji odpadów, zbyt mała ilość lub niewłaściwe rozmieszczenie kontenerów, ich rzadkie opróżnianie oraz ograniczony zakres surowcowy. Aby temu zaradzić niezbędna jest dalsza edukacja mieszkańców oraz uzupełnienie usprawnień technicznych. Należy również zwiększyć dostępność pojemników, dbać o ich porządek oraz czytelne oznakowanie. Pomocne mogą okazać się także akcje pilotażowe, apele autorytetów i nakazy prawne.

Każdego roku zwiększa się ilość produkowanych odpadów, a związane z tym negatywne skutki dla środowiska i społeczeństwa nabierają na sile. Konieczna jest zatem odpowiednia edukacja w zakresie recyklingu, aby zwiększyć świadomość oraz kształtować właściwe postawy i zachowania. Zmiana mentalności społeczeństwa jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego.