• Post category:Blog

Przedsiębiorco, musisz odpowiedzieć sobie na pytania:  Czy moja firma korzysta ze środowiska? Czy muszę za to płacić? Poniższy tekst na pewno będzie dla Ciebie pomocy i wartościowy.

Co to znaczy korzystać ze środowiska?

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się prowadzeniem swojej własnej działalności gospodarczej, bardzo często swoim działaniem oddziałują na środowisko, dlatego jeśli jesteś właścicielem firmy, zapewne korzystasz ze środowiska. Co to znaczy? Korzystanie ze środowiska obejmuje w zasadzie codzienne, prozaiczne czynności. Prowadzi to do tego, że prawie każda osoba prowadząca swoją własną działalność gospodarczą korzysta ze środowiska. Czy Twoja firma korzysta ze środowiska? Zgodnie z art. 274 ustawy Prawo ochrony środowiska tak, jeśli:

– poprzez zakres Swojej działalności wprowadzasz gazy i pyły do powietrza które:

  • wydobywają się z kotłowni,
  • powstają w wyniku procesów technologicznych, takich jak np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, wędzenia,
  • powstają ze spalania paliw w silnikach spalinowych,
  • wydobywają się do atmosfery na skutek chowu lub hodowli drobiu.

– emitujesz gazy cieplarniane,

– składujesz odpady.

Reasumując, niemal każdy przedsiębiorca korzysta ze środowiska. Bez znaczenia, czy jest się właścicielem dużej spółki, czy też jednoosobowej działalności. Do przygotowania zeznania odnośnie korzystania ze środowiska, zobowiązani są wszyscy właściciele firm, ale nie każde musi być złożone w urzędzie i łączy się z koniecznością uiszczenia opłaty.

Czym jest deklaracja środowiskowa?

Deklaracja środowiskowa często nazywana jest także zeznaniem, sprawozdaniem bądź też informacją o korzystaniu ze środowiska. Jest ona jedną z powinności wielu właścicieli firm. W tym dokumencie przedsiębiorca musi zebrać przejrzyste i porównywalne dane, a także informacje o tym, jaki wpływ na środowisko ma działalność firmy i jej produkty. Opłata za korzystanie ze środowiska jest w pewnym sensie rekompensatą dla państwa za negatywny wpływ firmy na naturę. Deklaracja środowiskowa jest obowiązkowa dla osób, które do prowadzenia swojej działalności gospodarczej wykorzystują między innymi samochody, różnorodne maszyny spalinowe, a także inne pojazdy. Deklaracja środowiskowa i opłata za korzystanie ze środowiska, mają na celu zwrócenie uwagi przedsiębiorców na ilość emitowanych zanieczyszczeń. Zadaniem deklaracji środowiskowej jest także zachęcenie przedsiębiorcy do prowadzenia odpowiedzialnej społecznie firmy.

Kto musi składać sprawozdanie z ochrony środowiska?

Z Ustawy Prawo ochrony środowiska można wyczytać, że sprawozdanie za korzystanie ze środowiska powinien składać każdy podmiot korzystający ze środowiska. Czym jest korzystanie ze środowiska już wiesz, natomiast, co kryje się pod pojęciem „podmiot”? Jest to szeroka grupa osób, do której należą:

–  właściciele firm w Polsce,

–  przedsiębiorcy zagraniczni,

– osoby, które zajmują się prowadzeniem działalności wytwórczej w rolnictwie, tzn. zajmują się uprawami rolnymi, chowem lub hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem czy rybactwem śródlądowym,

– jednostki organizacyjne, które w rozumieniu przepisów Prawo przedsiębiorcy, nie są przedsiębiorcami,

– osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska.

Jak napisać sprawozdanie za korzystanie ze środowiska?

Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska musi być napisane wedle ściśle określonego wzoru. Chcąc napisać sprawozdanie za korzystanie ze środowiska, na samym początku należy wybrać odpowiedni wykaz. Jako podatnik musisz wybrać jedynie te wykazy „korzystania”, które miały miejsce w Twojej firmie.

Wykazy zawierają dane, na postawie których następnie określane są ilości, a także informacje o wysokości należytej opłaty. Pomocna będzie dla Ciebie aplikacja EkoPłatnik. Za jej pośrednictwem będziesz mógł nieodpłatnie sporządzić wykazy, które zawierać będą informacje i dane odnośnie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.

Jeżeli z wyliczenia za korzystanie ze środowiska wychodzi kwota do 100 zł to nie ma wymogu składania sprawozdania.

Jak złożyć sprawozdanie z ochrony środowiska?

Przygotowana sprawozdanie z ochrony środowiska może być złożone osobiście podczas wizyty w urzędzie marszałkowskim. Nie jest to jedyną możliwością. Nie musisz specjalnie wybierać się do urzędu, ponieważ sprawozdanie z ochrony środowiska możesz także wysłać listem poleconym. W dzisiejszych czasach bardzo dużo spraw można załatwić online. Tak samo jest z dostarczeniem sprawozdania z ochrony środowiska. W celu dostarczenia go online, posłuży Ci podpis kwalifikowany lub bardzo popularny Profil Zaufany.

Opłata środowiskowa – kto i za co musi płacić?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, która oddziałuje na środowisko, zobligowani są do dokonania opłaty za korzystanie ze środowiska.

Do jakiej kwoty nie płaci się opłaty środowiskowej? Opłaty za korzystanie ze środowiska, nie uiszczają osoby, których roczna wysokość dla jednego rodzaju nie przekroczy kwoty 800 zł.

Jak wyliczyć opłatę środowiskową? Jej wysokość przedsiębiorca ustala samodzielnie. Jeśli chodzi o emisję spalin, to wysokość opłaty środowiskowej ustalana jest na podstawie prowadzonego wykazu zużycia paliwa, mnożąc ilość zużytego w ciągu roku paliwa przez jednostkową stawkę opłaty.

Od czego zależy wysokość opłat za emisję zanieczyszczeń? Stawki opłat za korzystanie ze środowiska zależą od wielkości rocznych rzeczywistych emisji, które określone są w raporcie do Krajowej bazy o emisji gazów cieplarnianych oraz innych szkodliwych substancji.

Kto ponosi opłaty za składowanie odpadów? Opłatę ponosi posiadacz odpadów.

Jakie inne obowiązki w zakresie korzystania ze środowiska mają podmioty gospodarcze?

Każdy przedsiębiorca w mniejszym lub większym stopniu wpływa na stan środowiska naturalnego. Jako przedsiębiorca musisz oczywiście zmierzyć się z opłatą za korzystanie ze środowiska, ale także z:

– uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, zgłoszeń itd.

– wniesieniem opłaty produktowej,

– podpisaniem stosownych umów z innymi przedsiębiorcami.