Prowadząc własną działalność gospodarczą właściciel firmy, w większości przypadków zobowiązany jest do administrowania ewidencji odpadów. Ważne, aby taka gospodarka odpadami prowadzona była zgodnie z regulacjami prawnymi, określonymi w ustawie o odpadach. Poniżej kilka ogólnych zasad dotyczących jej prowadzenia.

Jak zadbać o odpowiednią gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie?

W każdym zakładzie pracy generowane są odpady. Na właścicielu firmy leży obowiązek poprawnej ich klasyfikacji i zarządzania ewidencją we właściwy sposób. Przedsiębiorca ma do wyboru dwa sposoby prowadzenia takiego wykazu.

Pierwszy polega na wypełnianiu dwóch dokumentów: karty ewidencji i karty przekazania dla każdego rodzaju odpadów. Druga metoda to uproszczona wersja pierwszej, gdzie właściciel przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wypełnienia jedynie karty przekazu odpadów.

Z drugiego sposobu mogą jednak skorzystać jedynie ci, którzy spełniają ściśle określone wymogi prawne, czyli w ciągu roku nie powstają odpady niebezpieczne w ilości większej niż 100 kg, a inne odpady nie przekraczają 5 ton rocznie. Co istotne, wszystkie dokumenty dotyczące gospodarowania odpadami trzeba przechowywać przez 5 lat. Poprawnie wypełnione dane o odpadach należy także raz do roku, obecnie do 15 marca złożyć marszałkowi województwa w zeznaniu zbiorczym.

Zasady gospodarowania odpadami w firmie

Firmy mają obowiązek przechowywania odpadów w sposób niezagrażający środowisku i przekazywania ich do utylizacji tylko podmiotom posiadającym zezwolenie na przetwarzanie tych materiałów. To w jaki sposób powinny być przechowywane zależy od rodzaju prowadzonej działalności. W biurze będą to głównie dokumenty (które warto zniszczyć po czasie), opakowania z tworzyw sztucznych, tektury czy zużyte urządzenia (sprzęt komputerowy itp.).

Oprócz powstawania odpadów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, każda firma generuje także odpady przemysłowe i komunalne. Śmieci te nie podlegają jednak takim samym regulacjom jak wyżej wymienione. Dodatkowo każdy przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania corocznych sprawozdań z korzystania ze środowiska. Chodzi tutaj o użytkowanie samochodu służbowego i spalania paliwa czy użytkowanie kotłów opalanych paliwem stałym lub płynnym.

Gospodarka odpadami to ważna kwestia nie tylko w Polsce, ale i na terenie całej Unii Europejskiej. Środowisko jako największe dobro, objęte jest szczegółowymi regulacjami prawnymi. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek ochrony środowiska poprzez właśnie takie działania jak prowadzenie ewidencji odpadów. Niewywiązanie się z nich skutkuje nałożeniem sankcji na firmę, jakimi mogą być: kary pieniężne, skierowaniem sprawy do sądu czy wszczęcie procedury karnej z kodeksu karnego.