• Post category:Blog

Magazynowanie odpadów powiązane jest z koniecznością przestrzegania wielu przepisów, które stają się coraz bardziej restrykcyjne. Zasady dotyczące składowania odpadów w ostatnim czasie zmieniają się szczególnie często. Jest to wynikiem dostosowywania ustawodawstwa polskiego do przepisów unijnych.

Kolejnym powodem jest rosnąca dbałość o sprawy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Magazynowanie odpadów jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który odpady te produkuje, przechowuje czy przetwarza. Problematyczna dla przedsiębiorcy może być już sama terminologia, jaka związana jest z magazynowaniem odpadów w firmie.

Magazynowanie odpadów w firmie – czy znasz swoje obowiązki? W celu uzyskania odpowiedzi, zapoznaj się z treścią tego artykułu.

Co oznacza magazynowanie odpadów?

Ostatnimi czasy przepisy dotyczące gospodarowania odpadami są zmieniane. Co rusz wprowadzane są kolejne wymogi i obostrzenia, które nie sprzyjają pewności prawa, a także  stabilności w prowadzeniu firmy, w tym planowaniu inwestycji między innymi w takim obszarze, jakim jest magazynowanie odpadów. Warto zacząć jednak od tego, co oznacza samo magazynowanie odpadów. Jaka jest tego definicja? Magazynowanie odpadów definicja: Poprzez magazynowanie odpadów rozumie się ich czasowe przetrzymywanie lub też gromadzenie ich przed transportem, odzyskiem, a także unieszkodliwianiem. Magazynowanie odpadów może odbywać się tylko zgodnie z zasadami i wymogami prawa, które dotyczą ochrony środowiska, a także bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.

Kto może magazynować odpady? – Czy magazynowanie odpadów wymaga pozwolenia?

Przedsiębiorca, którego działalność gospodarcza zajmuje się, bądź obejmuje zakres wytwarzania i przetwarzania odpadów, może je przechowywać. Powinien on jednak spełnić odpowiednie warunki magazynowania. Powinien więc uwzględnić ich właściwości chemiczne i fizyczne, a także zgodność z wymogami z zakresu ochrony środowiska.

Magazynowanie odpadów musi być bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Rozporządzenie w sprawie magazynowania odpadów mówi o tym, że osoba posiadająca odpady, zobowiązana jest do uzyskania zezwolenia na ich zbieranie lub zezwolenia na ich przetwarzanie, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które uwzględnia ich zbieranie lub przetwarzania.

Osoba prowadząca magazynowanie odpadów musi posiadać na to zezwolenie, wyjątkiem jest wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę. Reasumując, pozwolenie na magazynowanie odpadów musi uzyskać każdy przedsiębiorca, który chce się tym zajmować. Wyjątkiem jest wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę.

Jak magazynować odpady? – Jakie wymogi powinien spełniać magazyn odpadów?

Magazynowanie odpadów powinno być prowadzone w specjalnie wydzielonej i przeznaczonej do tego instalacji, obiekcie budowlanym lub części. Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów, musi być oznakowana w miejscu, które jest widoczne. Do oznakowania lokalizacji używa się odpowiednich kodów odpadów. Magazyn odpadów powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne, które potrzebne jest do przechowywania odpadów, chodzi głównie o:

– opakowania,

– pojemniki,

– kontenery,

– zbiorniki,

– worki.

Magazyn do przechowywania odpadów powinien także posiadać wydzielone pionowymi ścianami boksy i sektory, które umożliwiałyby magazynowanie określonych rodzajów odpadów. Gospodarka odpadami w magazynie, aby była możliwa, to miejsce to musi także spełnić odpowiednie wymagania, co do utwardzenia podłoża terenu. Składowanie odpadów wymaga ich zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych. Odpady muszą być także zabezpieczone przed ich dostaniem się do gleby, wód powierzchniowych, czy wycieków podziemnych lub ścieków. Wymagane jest także zabezpieczenie przed ich rozprzestrzenianiem się.

Magazyn na przechowywanie odpadów, w tym magazynowanie odpadów niebezpiecznych, powinien być także odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Podczas magazynowania odpadów muszą być zachowane wszelkie zasady ostrożności, chodzi o zachowanie drożności dróg pożarowych oraz ewakuacyjnych. Magazynowanie odpadów powinno być prowadzone w sposób selektywny i ograniczający ich pylenie. Magazyn do odpadów musi być pomieszczeniem posiadającym odpowiednie systemy i urządzenia wentylacyjne.

Dodatkowo został wprowadzony wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów. Dotyczy on przedsiębiorców, którzy posiadają, magazynują lub składują odpady w zakresie prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

Jak długo można przechowywać odpady?

Jeżeli konieczność magazynowania jest wynikiem procesów technologicznych lub organizacyjnych, odpady mogą być magazynowane. Magazynowanie nie może przekroczyć terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Odpady mogą być więc magazynowane maksymalnie przez 3 lata.

Od czego zależy czas magazynowania odpadów?

Nowe wytyczne, które dotyczą magazynowania odpadów są bardzo zróżnicowane. Czas magazynowania odpadów zależy od ich ilości i rodzajów:

  1. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, zmieszanych, komunalnych, a także odpadów, które pochodzą z przetworzenia odpadów komunalnych, wynosi 1 rok.
  2. Magazynowanie odpadów pozostałych wynosi 3 lata.

Kto w pierwszej kolejności odpowiada za magazynowanie odpadów?

Osobą, która odpowiada za magazynowanie odpadami jest ich wytwórca. Jest on zobowiązany do gospodarowania odpadami, które przez siebie wytworzył. Zabezpieczenie w postaci kaucji zostało wprowadzone, aby zapewnić fundusze na zagospodarowanie odpadów, które pozostaną po działalności związanej z ich przetwarzaniem lub zbieraniem, gdyby podmiot ten przestał istnieć, a odpady pozostały. Ile więc wynosi taka kaucja?

Kaucja za magazynowanie odpadów wynosi odpowiednio:

– 600 zł- cena za tonę magazynowania odpadów niebezpiecznych,

– 300 zł- cena za tonę odpadów innych niż niebezpieczne,

– 100 zł – cena za tonę odpadów obojętnych, które na składowiskach dopuszczone są do deponowania.