Czym jest BDO?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska. BDO to system teleinformatyczny dysponujący bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty oraz gospodarujących odpadami. System jest utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Rejestracja w BDO ma na celu gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami oraz przeciwdziałanie problemom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami.

Kto musi się zarejestrować w BDO?

Taki obowiązek mają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, firmy wytwarzające odpady zobowiązane do prowadzenia ewidencji a także firmy transportujące odpady.

 • Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję
 • podmioty, które wprowadzają do kraju produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 • wytwarzający odpady inne niż komunalne (śmieci gospodarstwa domowego) czy odpady niebezpieczne.

Przykładowe odpady których wytworzenie wymaga rejestracji w BDO:

 • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • zużyte żarówki i świetlówki,
 • odpady zawierające rtęć,
 • zużyte akumulatory i baterie,
 • termometry i leki po terminie bez opakowań i ulotek,
 • oleje, mydła, tłuszcze,
 • przeterminowana żywność,
 • środki przeciwmolowe i chwastobójcze,
 • zużyte tonery i kartridże,
 • odpady medyczne takie, jak strzykawki, skalpele,
 • środki do czyszczenia toalet.

Ewidencję odpadów muszą prowadzić podmioty, które wytwarzają odpady, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą , osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wytwarzają odpady. Obowiązek rejestru może dotyczyć również właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. Przedsiębiorcy muszą stwierdzić, czy wytwarzają w swojej firmie odpady inne niż komunalne lub odpady niebezpieczne i w razie potrzeby zarejestrować się w bazie BDO.

Jak złożyć wniosek o rejestrację w bazie BDO?

Obowiązek rejestracji mają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Wniosek należy złożyć przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej BDO.

Kto nie musi rejestrować się w BDO?

Nie wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą , mają obowiązek rejestrować się w BDO. Według ustawy istnieją pewne wyjątki zwolnione z tego nakazu. Kto nie musi tego robić?

 • Przedsiębiorca, który ze względu na wytwarzane niewielkich ilości odpadów  nie podlega wpisowi .
 • Firmy, które podpisują umowę na świadczenie usług w zakresie budowy,
  rozbiórki, remontu, wywożące odpady budowlane, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz
  sprzątania, konserwacji i napraw (na przykład zlecają naprawę oświetlenia innej firmie),
 • jeśli kilku przedsiębiorców korzysta z jednego lokalu, istnieje możliwość przeniesienia odpowiedzialności za wytwarzane odpady na wynajmującego budynek. Wiąże się to też z przeniesieniem praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy pisemnej (pod rygorem nieważności).

Kto zostanie zapisany automatycznie do bazy BDO?

W niektórych przypadkach Marszałek województwa automatycznie zarejestruje osoby ze względu na miejsce wykonywania działalności. Będą to przedsiębiorstwa, które:

 • Mają pozwolenie zintegrowane,
 • posiadają zgodę na wytwarzanie odpadów,
 • posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • mają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • mają koncesję na podziemne składowanie odpadów.

Rejestracja w bazie BDO?

Wniosek o rejestrację w bazie BDO należy złożyć przed rozpoczęciem działalności. Od 1 stycznia 2020 roku rejestracja jest możliwa na oficjalnej stronie internetowej BDO.

Numer rejestrowy BDO – kto go nadaje i kto musi go umieszczać na dokumentach?

Podczas dokonywania wpisu do rejestru Marszałek województwa nadaje przedsiębiorcom indywidualny numer rejestrowy BDO i zawiadamia ich o tym. Następnie mają oni obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach. Obowiązkowi temu podlegają przedsiębiorcy, którzy:

 • Wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny, autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzają baterie lub akumulatory,
 • wprowadzają pojazdy,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 • przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Na których dokumentach umieszczać numer rejestracyjny BDO?

Numer rejestracyjny trzeba umieścić na dokumentach, które są związane z działalnością w zakresie produktów i odpadów. To między innymi:

 • Faktury VAT,
 • paragony fiskalne,
 • umowy kupna-sprzedaży,
 • sprawozdania,
 • karty przekazania odpadów,
 • karty ewidencji odpadów.

Nie ma obowiązku umieszczania numeru rejestracyjnego na dokumentach kadrowych, związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy, przekazywanych do urzędu skarbowego i innych niezwiązanych z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO.

Kary za omijanie przepisów i nie zapisanie się do BDO

Jakie kary grożą przedsiębiorcom zobowiązanym do uzyskania wpisu do rejestracji BDO za podjęcie działań niezgodnych z przepisami? Oto przewidziane sankcje:

 • Za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru grozi kara aresztu albo grzywny,
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru,
  wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem
  faktycznym grozi przedsiębiorcom kara aresztu albo grzywny,
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO grozi właścicielom firm administracyjna kara pieniężna wynosząca od 5 000 zł do 1 000 000 zł,
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru grozi przedsiębiorcom administracyjna kara pieniężna wynosząca od 5 000 zł do 1 000 000 zł,
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO grozi administracyjna kara pieniężna wynosząca od 2 000 do 10 000 zł,
 • za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza
  odpadów lub miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego
  usługę transportu odpadów grozi administracyjna kara pieniężna wynosząca od 1 000 zł do 100 000 zł.