Nośniki danych są zwykle źródłem cennych informacji, zarówno dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i osób prywatnych. Są to często poufne dane osobowe, finansowe, księgowe, numery umieszczone na kartach kredytowych, raporty oraz bazy klientów. Powinny one podlegać odpowiedniej ochronie i zabezpieczeniu, dlatego tak ważna jest utylizacja nieużywanych nośników, która pozwoli uniknąć wypływu ważnych informacji oraz zapobiec utracie wiarygodności i dobrego wizerunku firmy.

Oprócz względów bezpieczeństwa skutecznego niszczenia nośników danych, występuje również szereg regulacji prawnych. Dwa fundamentalne akty prawne, które nakładają ten obowiązek na instytucje publiczne i przedsiębiorstwa to ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawa o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r. Pod względem technicznym i organizacyjnym przechowywanie i przetwarzanie danych jest regulowane przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Wszystkie elektroniczne nośniki informacji przeznaczone do likwidacji powinny zostać pozbawione zapisu tych danych lub uszkodzone, w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Wymienione przepisy pozostawiają przedsiębiorcom wybór dotyczący metod i sposobów utylizacji.

Nośnikiem informacji mogą być dokumenty papierowe, ale również dyski, smartfony, płyty CD/DVD, dyskietki, karty pamięci, karty magnetyczne i chipowe oraz inne. Ścinki tworzyw sztucznych po zniszczeniu mogą być dodatkowo wykorzystane przy produkcji biopaliw. Firmy i instytucje publiczne są zobligowane do usuwania danych zarówno z urządzeń, jak i nośników elektronicznych, które zostały przeznaczone do przekazania, naprawy lub likwidacji. Instytucje państwowe mogą dodatkowo podlegać regulacjom np. w zakresie metod. Niektóre dyski twarde muszą zostać poddane rozmagnesowaniu, a w dalszej kolejności dodatkowo ulec fizycznemu zniszczeniu.

Obecne metody niszczenia danych można podzielić na dwie główne grupy: niszczenie programowe i niszczenie sprzętowe (fizyczne). Metoda programowa polega na nadpisywaniu przypadkowych danych na nośniku, co znacznie utrudnia ich odtworzenie. Do tej grupy metod zaliczyć można: kasowanie danych z poziomu operacyjnego, niszczenie za pomocą specjalnego oprogramowania oraz przy użyciu niszczarki danych cyfrowych. Niszczenie sprzętowe obejmuje natomiast metody mechaniczne, domowe, magnetyczne, termiczne, pirotechniczne oraz radioaktywne. Niszczenie nośników pozwala usunąć zawarte na nośniku dane, a dysk twardy po takich działaniach nie nadaje się do ponownego użytkowania. Jednak nie wszystkie metody zapewniają bezpieczeństwo i skuteczność. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że pozostały materiał posłuży w przyszłości jako źródło odzyskiwania danych, kiedy znajdzie się w rękach odpowiednich specjalistów.

Obecnie każde przedsiębiorstwo gromadzi informacje i poufne dane, a nowych nośników danych wciąż przybywa. W związku z tym trzeba liczyć się z zagrożeniem niekontrolowanych wycieków informacji i zadbać o odpowiednie ich zniszczenie. Właśnie dlatego zadanie niszczenia nośników informacji warto powierzyć specjalistom, którzy zadbają o to, by wszystkie tajne dane takimi pozostały.

Czytaj też:

Norma DIN 66399 nowe standardy niszczenia dokumentów i nośników danych

Jak wybrać niszczarkę do dokumentów?

Co zrobić ze starymi płytami CD i DVD?

Jak tajne informacje przechowują firmy?