XXI wiek często nazywany jest stuleciem ekologicznym, bowiem świadomość społeczeństwa dotycząca ekologii zdecydowanie wzrosła w przeciągu ostatniej dekady. Niestety Ziemia ciągle zmaga się z kilkoma globalnymi problemami, które zagrażają życiu roślin, zwierząt i ludzi. Poniżej przestawiamy je bliżej.

Zanieczyszczenie powietrza

W wyniku rewolucji przemysłowej do atmosfery zaczęły przenikać duże ilości niepożądanych substancji, takich jak gazy i pary tlenków węgla, azotu, siarki, popioły, pyły, sadze czy związki metali ciężkich. Z tym problemem zmagają się głównie duże aglomeracje, w których kumulują się szkodliwe substancje pochodzące z przemysłu chemicznego, ale też spalin samochodowych. Skutkiem tego są choroby i schorzenia układu oddechowego oraz serca, a także zmniejszenie jakości roślin uprawnych oraz spadku plonów. Władze państw rozwijających się i rozwiniętych nie pozostają jednak obojętne wobec tego problemu. Aby ograniczyć jego skutki, wprowadzone zostały ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów.

Zanieczyszczenie wód

Rozwijający się przemysł ma również wpływ na jakość wody. Poprzez nieodpowiednie sposoby oczyszczania ścieków, do zbiorników wodnych trafiają wszelkiego rodzaju substancje nie należące do naturalnego środowiska wodnego. Na spadek jakości wody wpływają między innymi stosowanie zbyt wielu nawozów sztucznych przez przemysł rolniczy oraz wydzielanie spalin przez transport lądowy i wodny. Aby zlikwidować ten problem należy przede wszystkim poprawić efektywność oczyszczania ścieków, co niestety wiąże się z wysokimi kosztami. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na nie, powinno się także budować nowe tego typu obiekty oraz modernizować już istniejące. Kontrolowanie stanu jakości wód oraz ciągłe dążenie do ulepszenia obecnych rozwiązań może w przyszłości doprowadzić do systematycznej poprawy.

Kwaśne deszcze

Na skutek kwaśnych deszczów pogarsza się jakość gleb oraz lasów. W zbiornikach wodnych przez dostanie się niebezpiecznych substancji pogarsza się także jakość wód, a w efekcie giną ryby. Dla samego człowieka kwaśne opady mogą być powodem chorób układu oddechowego, a dla miejskiej architektury czynnikiem niszczącym elewację zabytków i innych budynków. Czy istnieje możliwość lokalnego zlikwidowania kwaśnych deszczów? Niestety jest to niemożliwe. Współpraca nad rozwiązaniem tego problemu powinna mieć charakter globalny, gdyż często źródło zanieczyszczenia atmosfery jest znacznie oddalone od miejsca występowania kwaśnego deszczu na skutek frontów atmosferycznych.

Efekt cieplarniany

To zjawisko często jest nazywane ociepleniem klimatu, które jest jego następstwem. Taki stan powodują gazy cieplarniane znajdujące się w atmosferze, co doprowadza do podwyższenia temperatury na Ziemi. Na skutek tego może dojść do przesunięcia się stref klimatycznych, co doprowadzi do wielu klęsk żywiołowych, takich jak huragany, tornada czy powodzie. Jednocześnie na obszarach położonych daleko od zbiorników wodnych mogą występować susze. Wiele gatunków roślin oraz zwierząt będzie zagrożonych wyginięciem, z powodu braku umiejętności dostosowania się do nowych warunków. Efekt cieplarniany stanowi także realne zagrożenie dla ludzkości. Działania takie jak segregacja śmieci, używanie surowców wtórnych, zmniejszenie natężenia wyrębu lasów mogą zredukować ilość dwutlenku węgla w powietrzu.

Dziura ozonowa

Od prawie 40 lat dostrzega się znaczny spadek zawartości ozonu w atmosferze w rejonie bieguna południowego. Zjawisko to ma swoją popularną nazwę – dziura ozonowa. Nadmiar promieniowania ultrafioletowego jest wynikiem niewystarczającej ilości ozonu, co może prowadzić do zakłócenia równowagi ekosystemu. Silne promieniowanie UV wpływa także niekorzystnie na system immunologiczny człowieka, zwiększając tym samym podatność na infekcje i choroby. Obecnie w Polsce jak i wielu innych krajach zabronione jest wytwarzanie oraz importowanie produktów ze szkodliwymi substancjami dla warstwy ozonowej.

Degradacja gleb

Na zjawisko degradacji gleb wpływają bezpośrednio zanieczyszczenie powietrza, kwaśne deszcze oraz stosowanie sztucznych nawozów. Rośliny uprawiane na zanieczyszczonych glebach często zawierają toksyczne substancje, które po spożyciu mogą wywoływać zatrucie pokarmowe. Aby poprawić stan gleb należy przywrócić im dawną wartość użytkową i funkcję biologiczną, a więc je użyźniać w celu uzupełniania niedoboru ważnych pierwiastków.

Działalność człowieka

Wszystkie zagrożenia ekologiczne, z którymi zmaga się współczesny świat spowodowane są działalnością człowieka. Na skutek przyrostu naturalnego wzrasta potrzeba degradacji środowiska w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich. Ma to głównie związek z zwiększająca się ilością wytwarzanych spalin, a także wzrostem liczby odpadów komunalnych oraz poprodukcyjnych i częściowo problemy rozwiązuje recykling. Jeżeli nie będą podejmowane żadne działania zapobiegawcze, człowiek doprowadzi do nieuniknionej katastrofy ekologicznej.

Każdego dnia jesteśmy świadkami występujących problemów ekologicznych na Ziemi. Dzięki rosnącej świadomości na temat ochrony środowiska, podejmowane są działania proekologiczne w formie realizacji programów naprawczych oraz odpowiednich przepisów prawnych. Ważne, by zdawać sobie sprawę, jak bardzo ważna jest ekologia w naszym codziennym życiu i aby dawać jej przykład najmłodszym, którzy od wczesnych lat swojego życia kształtują swoje nawyki także w tym obszarze.